پودر دکلره خاکستری یا کربن


پودر دکلره کربن یا خاکستری
با مصرف این پودر دیگر شما نگران زردی یا رفله های بعد از دکلره نخواهید بود
در شارژ دوم ،موهای شما را به پایه هشت تا ده میرساند
برای تهیه این پودر کربن شما میتوانید با شماره 09198022100 آقای شوشتری تماس حاصل بفرمائید.